Volume Control Telephone สัญลักษณ์ควบคุมระดับเสียงโทรศัพท์ สัญลักษณ์นี้แสดงให้เห็นตำแหน่งของหูโทรศัพท์ที่มีการขยายเสียง และหรือปุ่มควบคุมการปรับขยายเสียง Music: http //www.bensound.com  

| 1984 |
อ่านต่อ ...

Telephone Typewriter (TTY) สัญลักษณ์โทรศัพท์พิมพ์ดีด โทรศัพท์ข้อความ (Telephone Text) หรืออุปกรณ์การสื่อสารโทรคมนาคมเพื่อคนหูหนวก (Telecommunications Device for Deaf) เป็นโทรศัพท์พิมพ์ดีดที่ผนวกโทรศัพท์กับพิมพ์ดีดเข้าด้วยกัน โดยจะแปลงคำพูดจากเสียงโทรศัพท์แสดงเป็นตัวหนังสือเพื่อให้ผู้หูหนวก ผู้พิการทางการได้ยิน หรือผู้พิการทางการได้ยินการพูดบกพร่อง ได้เห็นและพิมพ์ข้อความสื่อสารต็ตอบ Music: http //www.bensound.com

| 1915 |
อ่านต่อ ...

Audio Description for TV, Video and Film สัญลักษณ์คำบรรยายเสียงสำหรับโทรทัศน์ วิดีทัศน์และภาพยนตร์ บริการนี้จะทำให้โทรทัศน์ วิดีทัศน์และภาพยนตร์สามารถเข้าถึงได้มากขึ้นสำหรับผู้พิการทางการมองเห็น หรือบกพร่องทางการมองเห็น คำบรรยายขององค์ประกอบภาพจัดทำโดยผู้บรรยายที่ได้รับการอบรม บรรยายผ่านช่องโปรแกรมเสียงทุติยภูมิ (Secondary Audio Program) ของโทรทัศน์ วิดีทัศน์และภาพยนตร์ เพื่อให้รายละเอียดของความเคลื่อนไหว

| 1698 |
อ่านต่อ ...

Accessibility Symbol สัญลักษณ์สำหรับคนพิการทางกายหรือการเคลื่อนไหว สัญลักษณ์นี้ใช้แสดงไว้เพื่อกำหนดให้เป็นพื้นที่สำหรับคนพิการทางกาย หรือผู้ที่มีขีดจำกัดในการเคลื่อนไหว รวมถึงผู้ใช้รถเข็น ตัวอย่างเช่น สัญลักษณ์ที่ใช้ในการแสดงทางเข้าออก ทางเข้าห้องน้ำ หรือว่าโทรศัพท์สำหรับผู้ใช้รถเข็น พึงระลึกไว้ว่า ทางต่างระดับนั้นผู้พิการทางกายหรือการเคลื่อนไหว ไม่สามารถเข้าถึงและใช้ได้อย่างสมบูรณ์ หากไม่มีการทำทางลาดเชื่อมต่อและ ลิฟท์ก็ไม่สามารถเข้าถึงได้ถ้าต้องผ่านพื้นต่างระดับ Music: http //www.bensound.com

| 1508 |
อ่านต่อ ...

Access to Low Vision สัญลักษณ์สำหรับคนพิการทางการมองเห็นหรือมีความบกพร่องในการมองเห็น สัญลักษณ์สำหรับคนพิการทางการมองเห็นหรือมีความบกพร่องในการมองเห็น สัญลักษณ์นี้ใช้แสดงไว้เพื่อกำหนดให้เป็นพื้นที่สำหรับคนตาบอด หรือคนพิการทางการเห็นหรือมีความบกพร่องในการมองเห็น รวมถึงใช้แสดงในข้อมูลแหล่งท่องเทื่ยว เส้นทางธรรมชาติ สวนไม้หอมในสวนสาธารณะ การจัดแสดงนิทรรศการของพิพิธภัณฑ์ที่สามารถสัมผัสได้ Music: http //www.bensound.com

| 649 |
อ่านต่อ ...

Symbols InSo 01 Music: http //www.bensound.com ดีไซน์ใหม่โลโก้คนพิการ              โลโก้แบบเก่า            

| 4234 |
อ่านต่อ ...

Assistive Technology Devices หมายความถึง อุปกรณ์ หรือ เครื่องมือ ที่ออกแบบ หรือประดิษฐ์เป็นพิเศษโดยนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้กับคนพิการ เพื่อช่วยส่งเสริมให้ คนพิการสามารถดำรงชีวิตได้อย่างอิสระ ซึ่งจะครอบคลุมอุปกรณ์ หรือ เครื่องมือที่ใช้กับคนพิการทุกประเภท โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยให้คนพิการ สามารถประกอบกิจวัตรประจำวัน ภายในบ้าน ที่ทำงาน เพื่อสันทนาการ ฟื้นฟูทางการแพทย์

| 1693 |
อ่านต่อ ...

คนพิการมีสิทธิในการฟ้องร้องเมื่อถูกเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม การเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม คือ การปฏิบัติที่แตกต่างกัน การกีดกัน การหน่วงเหนี่ยว หรือการลำเอียง จากเหตุแห่งความแตกต่างของ เพศ อายุ ศาสนา ภาษา สภาพความพิการ ฯลฯ รวมถึงการกระทำหรืองดเว้นการกระทำใดที่กระทบต่อคนพิการ แม้จะไม่ตั้งใจ แต่ผลของการกระทำนั้นทำให้คนพิการเสียประโยชน์ ก็ถือเป็นการเลือกปฏิบัติ คนพิการที่ได้รับความเสียหาย หรือจะได้รับความเสียหายจากการกระทำในลักษณะที่ถูกเลือกปฏิบัติโดยไ

| 2024 |
อ่านต่อ ...

– สิทธิต่างๆที่คนพิการจะต้องได้รับ คุณรู้หรือยัง…. สิทธิด้านการแพทย์ สิทธิทางการศึกษา การฝึกอาชีพ การมีงานทำ สิทธิทางกฏหมาย สิทธิในการลดหย่อนภาษี สิทธิของคนพิการรุนแรงเพื่อขอใช้บริการผู้ช่วยคนพิการ การปรับสภาพบ้านให้เหมาะแก่การอยู่อาศัย ขอล่ามภาษามือ ขอรับหรือขอยืมอุปกรณ์IT เบี้ยความพิการ ลดหย่อนค่าพาหนะโดยสารสาธาณะ ขอกู้เงินเพื่อประกอบอาชีพ ขอเงินสงเคราะห์คนพิการ ….และสิทธิอื่นๆอีกมากมายที่คนพิการควรได้รับเพื่อใช้ชีวิตอยู่บนโลกใบนี้ อย่าง เท่าเทียมกับผู้อื่น

| 260 |
อ่านต่อ ...

หนึ่งในสิบของประชากรโลก หรือ 650 ล้านคน ใช้ชีวิตด้วยความพิการ และประมาณ 470 ล้านคนอยู่ในวัยทำงาน และร้อยละแปดสิบของคนพิการในประเทศกำลัง พัฒนาดำรงชีวิตอยู่ตำกว่าเส้นความยากจนตามข้อมูลขององค์การสห ประชาชาติ คนพิการกลุ่มใหญ่ที่สุดในประเทศกำลังพัฒนาอาศัยอยู่ในเขตชนบท และมีโอกาสได้รับบริการต่างๆ จำกัดมาก

| 251 |
อ่านต่อ ...